Privacy policy

Copyright © 2016 Belnet, Louizalaan 231, 1050 Brussel, België, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34

Artikel 1: Persoonlijke levenssfeer

Belnet respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en bezoekers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

1.1    Registratie van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld aan dergelijke informatie.

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, vragen we u een paar gegevens (voornaam, naam en e- mail) in te vullen. De informatie zal gebruikt worden voor het beheer van de aangeboden dienst.

Wanneer u zich registreert op de eventwebsite, vragen we u ook een paar gegevens (waaronder voornaam, naam en e- mail) in te vullen. Ook hier zal de informatie gebruikt worden voor het beheer van de site en de aangeboden dienst. Daarnaast zal uw naam en de naam van uw organisatie ook worden doorgegeven aan de personen die tijdelijk instaan voor de registratie en ontvangst van de deelnemers. E-mailadressen worden niet doorgegeven.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Belnet worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be). U kan ook rechtstreeks contact opnemen met Belnet indien u meent dat de privacybepalingen niet worden nageleefd. Daarvoor gebruikt u het mailadres legal@belnet.be.

1.2    Gebruik van cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Wij gebruiken cookies eveneens voor het aanmaken van geanonimiseerde bezoekersstatistieken. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail.

U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt.

1.3    Logs die worden bijgehouden

Belnet verzamelt ook informatie in logfiles. De logs die worden bijgehouden bevatten enkel verkeersgegevens. Deze informatie wordt door Belnet gebruikt voor interne doeleinden en trafiekanalyse. De duur van de bewaring van de logs bedraagt maximaal 12 maand.

1.4    Beveiliging

Belnet verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Artikel 2: Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen op de (niet-)naleving van deze privacy policy. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 3: Wijzigingen aan de privacy policy

Belnet behoudt zich het recht voor deze privacy policy op elk ogenblik te wijzigen. De geamendeerde policy zal bekend gemaakt worden op deze site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking ervan.