Voorschriften voor aanvaardbaar gebruik (“AUP”) van de Belnet internetdiensten

 1. Voorschriften voor aanvaardbaar gebruik (“AUP”) van de Belnet internetdiensten

 2. De KLANT mag het Belnet netwerk en diensten enkel gebruiken voor strikt legale doeleinden

  Elk gebruik dat een inbreuk vormt op de Belgische of internationale wetgeving is verboden. Als actief lid van de ISPA (Internet Service Providers Association) België, onderschrijft BELNET volledig de Gedragscode van ISPA. en het “Samenwerkingsprotocol ter bestrijding van ongeoorloofd gedrag op internetprotocol”. In geval van vermoedens van illegale activiteiten door de KLANT, zal BELNET samenwerken, volgens het door de wet strikt gedefinieerde kader, met de rechterlijke macht of gelijk welke andere wettelijk gemachtigde dienst, om hun onderzoekstaak te vergemakkelijken. In het geval van vermoeden van een illegale activiteit op het internet ontdekt door de KLANT, kan deze de activiteit of de inhoud, waarvan men vermoedt dat deze illegaal is, melden aan BELNET via aup@belnet.be of via dit formulier.

 3. Het is verboden gebruik te maken van het Belnet netwerk en diensten voor elke activiteit die met name tot gevolg heeft dat

  1. men zich op een onrechtmatige wijze toegang verschaft tot gegevens van derden
  2. de werking van het Belnet netwerk en bijhorende dienstverlening of van het internet in het algemeen wordt geschaad
  3. het gebruik of het prestatievermogen van de internetdiensten voor de andere gebruikers wordt gecompromitteerd
  4. middelen (mensen, netwerken, informatica) worden verspild
  5. de integriteit van elektronische gegevens gedeeltelijk of geheel wordt vernietigd
  6. het privéleven van de gebruikers in gevaar komt
  7. er gebruik wordt gemaakt van het netwerk om berichten te versturen die als “ongewenste e-mail” of “spam” kunnen worden beschouwd.
 4. Het gebruik van het Belnet netwerk is gereserveerd voor openbare diensten, onderwijs en onderzoek

  Het gebruik voor commerciële doeleinden alsook het intensief gebruik voor persoonlijke doeleinden is verboden.

 5. De KLANT is verantwoordelijk voor het aanbieden van de internetdiensten aan zijn gebruikers, meer bepaald, het opmaken van interne toegangsprocedures tot het Belnet netwerk en diensten via zijn plaatselijk netwerk

  Het beheer van dat plaatselijk netwerk is ook een taak van de KLANT. In dit kader dient de KLANT zich te beschermen tegen pogingen tot intrusie door derden via het Belnet netwerk en de diensten die Belnet hierop aanbiedt.

 6. De KLANT neemt de nodige maatregelen om elk misbruik van het Belnet netwerk en diensten door zijn gebruikers te vermijden

  Hiervoor zal hij aan zijn gebruikers de huidige voorschriften voor aanvaardbaar gebruik meedelen. In het geval van misbruik van het Belnet netwerk en bijhorende dienstverlening, zal de KLANT actief en binnen de kortst mogelijke termijn meewerken aan de acties die BELNET onderneemt om de bron van dit misbruik te identificeren en er een einde aan te stellen.

Copyright © 2024 Belnet.