Klachtenprocedure

Opmerkingen of klachten over Belnet?

Belnet hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn diensten en houdt eraan zijn werking te verbeteren.
Mocht u hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder. Uw klacht zal met de grootste zorg behandeld worden.

logo-klachten

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaat Belnet een uiting van ontevredenheid met betrekking tot onze diensten, de handelingen of het gebrek aan handelingen door Belnet, die een individuele klant of een groep klanten treft, een leverancier of een groep leveranciers, een andere onderneming (publiek of privé) of een groep ondernemingen, of eender welke indivuele burger of groep burgers.

Welke klachten kunt u indienen?

U kunt een klacht indienen:

  • over de diensten en/of producten van Belnet
  • over de kwaliteit ervan
  • over de behandeling van een aanvraag
  • over de toepassing van de wetgeving.

Als Belnet niet bevoegd is voor uw klacht, wordt die niet behandeld, maar doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet. Als u een administratieve beslissing wilt laten vernietigen, moet u beroep aantekenen. De beroepsprocedure staat altijd vermeld op de brief met de administratieve beslissing.

Hoe dient u een klacht in?

Wat gebeurt er met uw klacht?

U ontvangt

  • meteen een ontvangstbevestiging
  • een gemotiveerd antwoord binnen 30 kalenderdagen.

Niet tevreden over het resultaat?

Wend je tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6 te 1000 Brussel.

Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt je klacht kosteloos en onpartijdig.

Download onze leaflet:

Copyright © 2023 Belnet.